E- Content Developed

PG Topics (2016-2020)

LINK OF E- CONTENT DEVELOPED BY DR. TOMLAL JOSE E

 

MSc S1 STATISTICAL THERMODYNAMICS: LINKS

https://drive.google.com/file/d/1PswCqEEo-W9Gt5vW1KFjZcvJtpsrzm--/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lG5uHjEWqGupKzBZLkuduT4cs1-6fTVu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IFK_tEKPnXb4HF95AlgV16Wmzo5qj73b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12dgmdmqpFzl-dzb4rMsy5kQ6GcCL0GfE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aA3RqSNWRMYigm9akWCJEahgu7AGtDRS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rmreYi3Sxlg5vj0MvjQup5WJ8_QPbtBj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RaWt2Nf1tfTFH7AV0shgGNmVn-7vwW46/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xmR3K3J2vhy6akZ5bKdgA4qRbeus2L94/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p1qX79kIQVP78tDRECPTFampD358TpAN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18sgPRNaIRpBhMUGMpGJGIdKWthlHD1Md/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RtlFCLxAJTXT8JCKcxoJhYddPFZ7GrZP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fIQgX20jqZ3vikdqVpr57GWwUDYfVc3C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1avE_bq_lUugdio_T5539KvOc8-dtPg9N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h5_YsH1VmC7KFUmFMqCWLEadqnBauDC7/view?usp=sharing

 

MSc S2 PHYSICAL SPECTROSCOPY  LINKS

https://drive.google.com/file/d/1nwrtQzc9VLsI4JbixDVR5Zv0_MPQ-FOe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uAvYA41GT-pLZGj1JCdlZPyQnVilp3bY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PesJXYC8-qQrW1qRNZmM24jbD295mYRy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BJaGIQulDQlOMV7wvrs0eC5tbKOOo3ds/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BJaGIQulDQlOMV7wvrs0eC5tbKOOo3ds/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aXiItdrZXnAYkKzgiWL4vLLv_i3uPvf7/view?usp=sharing

 

MSc S3 ORGANIC SPECTOSCOPY LINKS

https://drive.google.com/file/d/1e9zOla6rOtxG1z21rQ4TYA8o2UI74sFe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UX8zivP5EygYEaQ0Gn3Jnt5tzgxWSQjL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ufq4K-y3kdDMGccvHeIUJPzLd6uuGv81/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ha8hzKhdvL1pIRVSf4hOvtuqJBANyNiC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13j5ED2R7_85jw5kuJ2-u4LOh4YXvZbkb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iDlh_voWR9ZUigB0QxuSd5oVr1ZqAFDz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y7XIVIIPX-TIQ30TMKFLMH37_jJE_bIV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fyg_TztgQ9pDA1LYUSb70C37aNNkA50Q/view?usp=sharing

 

MSc S4 FLUORESCENCE SPECTROSCOPY LINKS

https://drive.google.com/file/d/10Dk90Z7nRnJDkwMOkNu37Dvx8fV92uRZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JBo0QYbYOrnfdzzuKUFQradsDqfbl9IP/view?usp=sharing

 

MSc S4 POLYMER CHEMISTRY – VISCOELASTICITY AND RHEOLOGY  LINKS

https://drive.google.com/file/d/1KmjvfzPRQd0kzXisHhju1FuFiGZRh5sB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vknE7oyQPKGJRzB1NNxWeRACL4xHVKyb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YdLjetLQOZCOEunnRnLdLRjz3zvd9t4L/view?usp=sharing